Blog posts

Kan man bruke Benfords lov som en test på valgjuks?

Elections
Benford's law
Electoral fraud
Valgjuks
Stortingsvalg

I dette notatet blir Benfords lov beskrevet og bruken av dette teoremet i undersøkelser av valgfusk. Det pågår en faglig debatt om Benfords lov i det hele tatt kan brukes til å teste valgresultater for juks. Selv om det er uenighet om nytten av testen, er det enighet om at første siffers test ikke fungerer, at rene visuelle inspeksjoner ikke gir nyttig informasjon, at selv en andre siffers test gir liten mening i velfungerende demokratier og at et utslag på statistiske tester fortsatt kun er en første indikasjon på valgjuks som må undersøkes med kvalitative undersøkelser.

Hvordan ville valget sett ut med valglovutvalgets forslag til valgordning?

Electoral system
Stortinget
Elections 2021
Valglovutvalget
Valgordning

Denne posten undersøker hvordan resultatet av stortingsvalget 2021 ville vært om valglovutvalgets forslag vil valgordning hadde vært innført før valget.

Betydningen av mandatfordelingsmetoden

Electoral system
Mandatfordeling
Simulering
Valglovutvalget
Valgordning
Innflytelse

Denne posten handler om den norske valgordningen og hvordan en kan forstå den særegne norske ordningen for mandatfordeling. Posten handler om hvordan en best kan måle hvorvidt en ordning er rettferdig eller ikke. Den går også litt mer inn på hvordan utslagene blir av metoden for mandatfordeling som er foreslått av valglovutvalget.

Simuleringer av valgordningen

Electoral system
Mandatfordeling
Simulering
Valglovutvalget
Valgordning

Denne posten bruker simueleringer av norske valg til å vise hvordan endringer i valgordningen vil påvirke valgresultatene.

Metode for å simulere den norske valgordningen

Electoral system
Mandatfordeling
Simulering
Valglovutvalget
Valgordning

I denne posten beskrives framgangsmåten for å simulere den norske valgordningen som ligger til grunn for analysene av hvilke konsekvenser ulike endringer i valordningen får.

More articles »

Blog posts